ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ιδιωτικών έργων: Αναλαμβάνονται επιμετρήσεις διάφορων τμημάτων μιας κατασκευής, όπως επιχρισμάτων, χρωματισμών, επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λ.π.

Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποίηση της εκτελεσμένης εργασίας. Υπάρχει και η δυνατότητα της τμηματικής επιμέτρησης για την οικονομική παρακολούθηση των εργασιών.
Απευθύνεται σε εργολάβους – εργοδότες και υπεργολάβους.

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo