ΜΕΛΕΤΗ

Αρχιτεκτονική μελέτη είναι το σύνολο πληροφοριών που είναι σχετικές με όλα τα στοιχεία ενός κτίσματος και του διαμορφωμένου περιβάλλοντος του. Επίσης αποτελεί την βάση επάνω στην οποία συσχετίζονται μεταξύ τους οι πληροφορίες των ειδικών μελετών (στατική, ηλεκτρομηχανολογική, περιβάλλοντος χώρου).

Εκ φύσεως λοιπόν είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ όλων όσων με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις της πραγματοποίησης του έργου.

Πρώτα από όλα ο μελετητής επικοινωνεί με τον εαυτό του καθώς μετασχηματίζει σε τρισδιάστατο χώρο τις κατασκευαστικές, λειτουργικές, αισθητικές και κοινωνικές συνιστώσες του αρχιτεκτονικού προβλήματος. Ακολουθεί η επικοινωνία με τον κύριο του έργου, τις διάφορες υπηρεσίες και φορείς που ελέγχουν, εγκρίνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του έργου, τους ειδικούς μελετητές, τους γενικούς ή ειδικούς κατασκευαστές, τους τεχνίτες, τον επιβλέποντα του εργοταξίου.

Δημιουργείται δηλαδή το παρακάτω κλειστό τετράγωνο:

stella trelo diagramma

 

 

 

 

 

Ό,τι μελετηθεί, θα κατασκευαστεί. Εάν κάτι γίνει λάθος, θα αποκαλυφθεί γρήγορα και τότε η παραπάνω ευαίσθητη διαδικασία θα κλονισθεί.

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo